PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł "Spalanie" dla Windows

"Spalanie" służy do obliczania emisji z procesów spalania energetycznego oraz z silników stacjonarnych, ilości spalin, prędkości i temperatury gazów u wylotu z emitora oraz do przekazywania wyników do pakietu "OPERAT FB" dla Windows. Stężenia w spalinach mogą być porównane ze standardami emisyjnymi.

Aplikacja jest dostępna jest w dwóch wersjach:

 • moduł do pakietu "Operat FB"
 • wersja samodzielna

WPROWADZANE DANE:

Dla każdego emitora można wpisać dane kotłów/silników tj.:

 • typ, moc i sprawność i czas pracy kotła,
 • dane paliwa: kaloryczność zawartość popiołu i siarki, roczne zużycie paliwa
 • skład frakcyjny unoszonego pyłu i przedziałowa skuteczność odpylania (można przy tym korzystać z danych CEIDARS i EPA),
 • wymiary emitora
 • współczynnik nadmiaru powietrza i temperatura gazów
 • skład gazu (przy spalaniu gazu)
 • ułamek gazów suchych w spalinach ( za wyjątkiem spalania gazu gdzie jest obliczany automatycznie)

WYNIKI:

Na podstawie wprowadzonych danych program "SPALANIE" wykona obliczenia i wydruki:

 • maksymalnego zużycia paliwa w kotle
 • emisji maksymalnej, rocznej i średniej
 • wzorów użytych do obliczenia emisji
 • ilości spalin (z użytymi wzorami) oraz prędkości i temperatury gazów u wylotu z emitora
 • stężeń w spalinach, w war.umownych gazie suchym, w przeliczeniu na normatywną ilość tlenu, porównania ze standardami emisyjnymi oraz emisji nie przekraczającej normy,
 • składu frakcyjnego emitowanego pyłu

Wszystkie zestawienia można wyeksportować np. do Word-a. Przyspiesza to istotnie tworzenie dokumentacji do wydania pozwolenia na emisję lub raportu.

Wyniki obliczeń sumarycznej emisji, współczynników czasów emisji, składu frakcyjnego pyłu i parametrów emitora można automatycznie wyeksportować do pakietu "OPERAT".

Program zawiera wskaźniki emisji dla kilkudziesięciu typów palenisk i różnych paliw: węgla, drewna, paliw ciekłych i gazowych przesłane pismem MOŚZNiL z dnia 30 kwietnia 1996 r. oraz z opracowania KOBiZE z 2015 r. i z 2021 r. Ponadto w zasobach programu dostępne są wskaźniki emisji ze spalania propanu i butanu wg EPA, z silników przemysłowych wg EPA oraz z silników spełniających normy EU Stage IV.

Użytkownik może modyfikować wskaźniki lub dodać inne typy palenisk. Ponadto można obliczyć emisję wybranych substancji na podstawie zmierzonych lub gwarantowanych stężeń w spalinach .

Moduł zawiera dopuszczalne stężenia substancji w spalinach z rozporządzenie M.K. z 24 września 2020r. "w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów" co umożliwia porównywanie obliczonych stężeń , przeliczonych na gaz suchy i normatywną zawartość tlenu, z dopuszczalnymi oraz obliczanie przekroczeń.

Multimedialna instrukcja